1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9

  ភោជនីយដ្ឋាន ស្មាយល៍

  ម្ហូបប្រពៃណី ខ្មែរ និង​បស្ចិមប្រទេស

  កំពង់ចាម
  ផ្លូវជាតិលេខ 7, ភូមិ 11, ក្រុង កំពង់ចាម, កំពង់ចាម
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18

  ភោជនីយដ្ឋាន លំ​ហែ​ថ្មី

  ម្ហូបប្រពៃណី ខ្មែរ និង​បស្ចិមប្រទេស

  កំពង់ចាម
  ផ្លូវជាតិលេខ 7, ក្រុង កំពង់ចាម, កំពង់ចាម
 19. 19
 20. 20