ឆាយ ហុក កុំព្យូទ័រ

Business Listing
No. 17-19, មហាវិថី ព្រះសីហនុ (274), សង្កាត់ វាលវង់, ខណ្ឌ ៧មករា, 12253 ភ្នំពេញ
  • Tel 023 223 339
  • Mobile Phone 088 8318 861
  • Mobile Phone 012 353 188
  • Mobile Phone 015 222 772
  • E-Mail
  • Website www.chhayhok.com
  • រក្សាទុក