ឆាយ ហុក កុំព្យូទ័រ

Business Listing
No. 280D, មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស (93), 12211 ភ្នំពេញ
  • Tel 023 223 338
  • Mobile Phone 012 600 717
  • Mobile Phone 012 939 088
  • E-Mail
  • Website www.chhayhok.com
  • រក្សាទុក
  • សាខាផ្សារថ្មី
  • ផ្ទះលេខ 85, វិថី ព្រៃនគរ (126), សង្កាត់ផ្សារថ្មី១, ខ័ណ្ឌដូនពេញ
  • ទូរស័ព្ទ 023 213 046
  • ទូរសារ 023 213 338